Streefdoel

In Deo Volente 2019 is de Haarschool een visiegestuurde organisatie. De overlegstructuren in de school
zijn geoptimaliseerd en er is een cultuur van gezamenlijkheid en doelgerichtheid gecreëerd. Zodoende worden de aanwezige competenties optimaal gebruikt en komen beslissingen voort uit een gezamenlijk gedragen en stevig gefundeerd beleid. Het onderwijs in zijn geheel is gericht op het ontwikkelen van een dienende attitude waarbij samenwerking een gewoonte is geworden. Er wordt doelgericht en afgebakend gedifferentieerd, zowel op het niveau van kinderen als van het team. Beslissingen ten aanzien van differentiatie worden genomen op basis van persoonlijke begaafdheid en onderwijsbehoeften. Hierbij is in het bijzonder aandacht voor meerbegaafdheid. De implementatie van Zien! is voltooid. We hebben daarmee een instrument in handen waarmee signalen met betrekking tot sociaal-emotionele ontwikkeling en sociale veiligheid planmatig worden geobserveerd, geïnterpreteerd en geëffectueerd. In alle klassen wordt veelvuldig gebruik gemaakt van Coöperatief Leren, zodat het sociaal-emotioneel leren wordt gekoppeld aan het cognitieve leren. Er is sprake van een professionele leergemeenschap, waarbinnen iedereen betrokken is op de eigen en gezamenlijke ontwikkeling. Het pedagogisch klimaat is veilig en positief, de leerresultaten vertonen een duidelijk opgaande lijn. De interne en externe communicatie is transparant, zodat de wederzijdse verwachtingen voor alle betrokkenen duidelijk zijn. De organisatie staat in een vruchtbare samenwerkingsrelatie met de omgeving.