KLACHTENREGELING

Klachten

Klachten moeten op een goede wijze behandeld worden. Op diverse plaatsen in de Bijbel vinden we richtlijnen voor het omgaan met meningsverschillen. Op grond daarvan vragen we de ouders allereerst om in bijzijn van hun kinderen altijd op een positieve manier over de school en de leerkrachten te praten. Negatief spreken over schoolpersoneel werkt gezagsondermijnend. Wanneer ouders het ergens niet mee eens zijn, kunnen zij zonder medeweten van hun kinderen contact op te nemen met de betreffende persoon. Dat is in overeenstemming met de aangewezen lijn in Mattheüs 18. 

De wettelijke regeling biedt iedere ouder de mogelijkheid zich te wenden tot de vertrouwenspersoon of rechtstreeks een klacht in te dienen bij de klachtencommissie. Eén en ander is te lezen in de klachtenregeling, deze is op te vragen  bij het bestuurskantoor.

Vertrouwenspersoon
Een vertrouwenspersoon heeft een brugfunctie tussen ouders en de school of tussen ouders en de klachtencommissie. Indien het niet mogelijk is een klacht met betrokkene of een school (verder) te bespreken of er is iets van zeer vertrouwelijke aard of een strafbaar feit te melden, dan kan men zich wenden tot de vertrouwenspersoon. Naam en adres zijn vermeld in het hoofdstuk ‘adressen’ van de schoolgids. De vertrouwenspersoon zal bezien of hij de klacht kan oplossen of doorstuurt naar de klachtencommissie.

Klachtencommissie
Onze school is aangesloten bij de door de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs ingestelde klachtencommissie, die is ondergebracht bij de stichting GCBO, een samenwerkingsverband van geschillencommissies in het bijzonder onderwijs. GCBO doet de administratieve afwikkeling van een klacht, en ook kunt u daar met uw vragen terecht bij een mogelijke klacht. U kunt uw klacht indienen door een brief of een mail te sturen naar GCBO. Bij het in behandeling nemen van uw klacht gebruikt GCBO een vragenformulier, dat is te downloaden op de site van GCBO. Dit dient ter ondersteuning van de door u zelf opgestelde klachtbrief, en die kunt u dus gelijk meesturen. 

Dit zijn de contactgegevens:
GCBO
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
T 070-3861697 (van 9.00 tot 16.30 uur) | F 070-3020836 |
E info@gcbo.nl | W www.gcbo.nl