Kernwaarden

In drie kernwaarden verwoorden we de wijze waarop we onze diepste overtuigingen door willen laten werken in de dagelijkse onderwijspraktijk.

* Afhankelijkheid

De verticale relatie die heel ons onderwijs stempelt. Na de zondeval heeft God Zich in Zijn grote goedheid niet van de mens teruggetrokken, maar bestuurt en leidt Hij nog alle dingen. Wij zijn in heel ons doen en laten afhankelijk van de Heere en Zijn zegen. Bovenal komt deze afhankelijkheid tot uitdrukking in de noodzaak en mogelijkheid van wedergeboorte. Ook in het geven van goed onderwijs zijn we afhankelijk van God. Uit onszelf zijn we hierin onbekwaam. We hebben dagelijks de zegen van de Heere nodig. Vanuit dat besef willen wij ons werk doen. Onze verantwoordelijkheid blijft hierbij overeind staan: We moeten alles doen wat in ons vermogen ligt om de gaven en talenten van de kinderen te ontwikkelen. Voor de leerlingen is het leren kennen en dagelijks beoefenen van deze afhankelijkheid, van even groot belang als voor volwassenen. Vandaar dat afhankelijkheid ons hele schoolleven dient te stempelen. In het bijzonder komt dit ook tot uitdrukking tijdens het openen en sluiten van de schooldagen en -weken. De afhankelijkheid van de Heere is nauw verbonden aan het gehoorzamen aan Zijn wil. Dat is onder andere zichtbaar in onze schoolregels, die gerelateerd zijn aan de Tien Geboden.

* Zelfstandigheid

De lijn naar de individuele mens. Zelfstandigheid en afhankelijkheid lijken tegenpolen te zijn. ‘Verantwoordelijkheid’ is echter de verbindende schakel tussen deze twee waarden. We streven naar de ontwikkeling van een zelfstandige leerhouding. Dit wordt onder andere zichtbaar in het leren naleven van afspraken en in het begeleid zelfstandig leren. Het zelf leren plannen en organiseren van het werk, speelt daarin een grote rol. Het kind leert op die manier verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen leerproces en zijn gaven en talenten in te zetten. Vanzelfsprekend vraagt deze kernwaarde ook van de teamleden een zelfstandige denk- en werkhouding.

* Samenwerking

De horizontale relatie naar de mensen om ons heen op basis van wederzijdse betrokkenheid. Bij samenwerking denken we aan samen werken, leren, spelen, bedenken, ontwikkelen en verantwoordelijkheden dragen. Op deze manier wordt de verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces dus verbreed tot dat van anderen en leren kinderen gebruik maken van elkaars gaven en talenten. De teamleden weten zich verantwoordelijk voor de organisatie van de samenwerking, zowel op het niveau van de kinderen als naar collega’s, ouders en andere betrokkenen bij het onderwijs.

= Samenvattend

Zowel teamleden als leerlingen zijn in afhankelijkheid van God verantwoordelijk voor het eigen leerproces en de onderlinge samenwerking