LEERPLICHT EN VERZUIM

Scholen zijn verplicht erop toe te zien dat de leerplicht wordt gehandhaafd. Om verzuim zoveel mogelijk te voorkomen zijn preventieve maatregelen genomen, met in acht nemen van de wettelijke regelingen.

Wanneer een leerling zonder melding afwezig is, wordt dit door de groepsleerkracht gemeld bij de directie. De directie doet navraag bij de ouders naar de reden van afwezigheid. Ongeoorloofd schoolverzuim wordt doorgegeven aan de leerplichtambtenaar. Tegen de ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, kan proces-verbaal worden opgemaakt.

Extra vakantieverlof (art 11f Leerplichtwet)
Extra vakantieverlof kan alleen worden aangevraagd vanwege het specifieke aard van het beroep. Dit betreft beroepen zoals een campinghouder of een strandtenthouder, beroepen waarbij een zeer groot deel van het inkomen wordt verdiend in de vakanties. Bedrijfsorganisatorische redenen of het hebben van een eigen bedrijf zijn geen redenen voor extra vakantieverlof.

Dit verlof :
1) Mag hooguit één maal per schooljaar worden verleend;
2) Mag niet langer duren dan 10 schooldagen;
3) Mag niet plaatsvinden in de eerste twee weken in het schooljaar;
4) Mag niet worden verleend als in een andere schoolvakantie een mogelijkheid is om op vakantie te gaan.

Bij wie moet u aanvragen?
Dit verlof moet u schriftelijk aanvragen bij de directeur. Een aanvraag moet u ruim van tevoren, schriftelijk, aanvragen via een speciaal hiervoor bestemd formulier. Dit formulier kunt u downloaden via de volgende link. (download formulier) Te laat aanvragen kan betekenen dat uw verzoek niet in behandeling wordt genomen.

Een verzoek om vakantieverlof dient minimaal 6 weken tevoren aan de directeur of gemandateerde van de school te worden voorgelegd. De directeur heeft de beslissingsbevoegdheid. De leerplichtambtenaar heeft geen rol in het verlenen van deze vorm van verlof maar wordt in de meeste gevallen wel om advies gevraagd.

Gewichtige omstandigheden (art11g Leerplichtwet)
Uitgangspunt bij dit verlof is dat externe omstandigheden, die buiten de wil van de aanvrager of de leerling om plaatsvinden. Deze omschrijving komt voort uit jurisprudentie.

Voorbeelden van gewichtige omstandigheden zijn:
§ Het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;
§ Verhuizing (ten hoogste 1 schooldag);
§ Geboorte in het gezin ( ten hoogste 1 schooldag)
§ Het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad (1 of ten hoogste 2 schooldagen);
§ Bij 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten tot en met de 2e graad (ten hoogste 1 dag)
§ Bij 12½-, 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum van bloed- of aanverwanten tot en met de 2e graad(ten hoogste 1 dag)
§ Ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten tot en met de 2e graad (duur in overleg met de directeur/gemandateerde);
§ Overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad en de 2e graad(duur in overleg met de directeur/gemandateerde);
§ Overlijden van bloed- of aanverwanten in de 3e of 4egraad (ten hoogste 2 schooldagen);

N.B. Extra vakantieverlof wordt niet aangemerkt als gewichtige omstandigheid!

Geen verlof wordt verleend voor:
• meerdaagse familiebezoeken / familiebezoeken in het buitenland ;
• een tweede vakantie (tijdens de schoolvakantie hebt u gelegenheid om op vakantie te gaan);
• zomaar een lang weekend weg;
• sportevenementen bezoeken buiten schoolverband;
• bezoeken van tentoonstellingen, concerten, pretparken, etc.;
• op wintersport gaan buiten de vakanties om;
• een of meer dagen eerder met vakantie gaan of later terugkomen;
• bedrijfsorganisatorische redenen of het hebben van een eigen bedrijf.

Bij wie moet u aanvragen?
Extra verlof tot en met 10 schooldagen per schooljaar moet u schriftelijk aanvragen bij de schooldirecteur. Dit kan via de website onder de knop formulieren. De directeur heeft de beslissingsbevoegdheid. Voor 11 schooldagen en meer moet u uw aanvraag indienen bij de leerplichtambtenaar van uw woongemeente. Deze neemt bij de beoordeling van de aanvraag contact op met de directeur van de school.

Een verzoek om extra verlof van gewichtige omstandigheden voor 10 schooldagen per schooljaar of minder dient vooraf of binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur/gemandateerde van de school te worden voorgelegd.

Een verzoek om extra verlof ingeval van gewichtige omstandigheden voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar dient minimaal 4 weken van tevoren via de directeur/gemandateerde van de school bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente te worden ingediend.

De directeur en/of de leerplichtambtenaar beslist binnen redelijke tijd over uw aanvraag. U krijgt een schriftelijke reactie.

Kleuters thuishouden
Is een kind nog geen zes jaar en kan het de volle schoolweek nog niet aan, dan mogen ouders hun kind vijf uur per week thuishouden. Dit moet wel worden gemeld aan de locatiedirecteur. Deze mogelijkheid voor vrijstelling is niet vanzelfsprekend, maar is uitsluitend bedoeld om overbelasting van een kind te voorkomen. De vrijstelling kan uitgebreid worden naar maximaal tien uur per week. Voor deze extra vijf uur is speciale toestemming van de locatiedirecteur nodig

Schoolverzuim en ziekte
1. Ziekte van de leerling moet voor schooltijd schriftelijk of telefonisch gemeld worden.
2. Absentie om redenen van bijvoorbeeld medische aard (doktersbezoek etc.) dient eveneens schriftelijk of telefonisch gemeld te worden, indien mogelijk tenminste een dag van tevoren.
3. Het bezoek aan de huisarts, tandarts, logopedist e.d. dient zoveel mogelijk buiten schooltijd te geschieden.
4. Bij verzuim wordt in de absentielijst door de groepsleerkracht aangetekend om welk soort verzuim het gaat. (ziek, verlof, medisch, afwezig of ongeoorloofd afwezig)

Bij langdurige ziekenhuisopname worden methodegegevens en werkbladen meegegeven, zodat de leerling indien hij/zij daartoe in staat is verder kan werken.
Bij langdurige ziekte thuis bezoekt de leerkracht de leerling. Indien mogelijk maakt de leerling zijn werk thuis.