Samen verantwoordelijk

Welkom op de site van de Haarschool!

De Haarschool is één van de vijf scholen die behoren tot de “Vereniging tot het verstrekken van schoolonderwijs op Reformatorische Grondslag” te Rijssen. Een school die zich gebonden weet aan het onveranderlijke Woord van God en de daarop gegronde belijdenisgeschriften.

Vanuit die grondslag wordt er dagelijks naar gestreefd goed en verantwoord onderwijs te geven, afgestemd op de mogelijkheden van onze kinderen. Veel waarde wordt daarbij gehecht aan een prettig schoolklimaat, waar kinderen zich veilig voelen.

Bijzondere aandacht wordt gegeven aan de ontwikkeling van verantwoordelijkheid. We leren kinderen in een doorgaande lijn om zelfstandig te worden en met anderen samen te werken. In afhankelijkheid van de zegen van de Heere dragen we zo bij aan de vorming van zelfstandige personen, die dienstbaar willen zijn aan kerk, gezin en de samenleving als geheel.

Het huidige schoolgebouw werd in 1976 betrokken en heeft na enkele verbouwingen en uitbreidingen zijn huidige vorm gekregen. De inrichting van het schoolplein is dankzij de inzet van velen bijzonder aantrekkelijk.
Er zijn geen tijdlijn items gevonden

Principieel passend onderwijs

Als reformatorische school is 'Gods Woord' de basis van ons onderwijs. In de tien geboden vinden we de regels voor goed burgerschap. Onderwijskundig werken we aan passend onderwijs vanuit het onderwijsconcept BAS+. Dit betekent bouwen aan een adaptieve school en is te zien aan hoe wij werken aan voorspelbaarheid, regels en routines, ouder- en kind gesprekken, basiscommunicatie, coöperatief leren, etc. Passend onderwijs betekent dat wij een passende plek voor iedereen proberen te zoeken. Vaak binnen onze school, soms daar buiten.