Kernkwaliteiten

We menen een aantal competenties breed in ons team te mogen onderscheiden, die een basis vormen voor het verwezenlijken van de hierboven genoemde doelstelling. Daarmee blijft onverminderd van kracht wat we stellen ten aanzien van onze afhankelijkheid van de Heere. Zonder Hem kunnen wij niets doen. Wel menen we de volgende teamkwaliteiten te mogen herkennen:

Open

We hechten aan een open opstelling, waarin ruimte is voor onderlinge feedback. Vragen, opmerkingen en adviezen van ouders en van mensen buiten de organisatie nemen we eveneens uitermate serieus. Ook onze leerlingen stimuleren we om onbevangen met elkaar om te gaan. Openheid zien we in onze school als een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen.

Duidelijk

De wijze waarop wij onderwijs geven, kenmerkt zich door een effectieve tijdsindeling, duidelijke regels en routines, een transparante dagplanning en voorspelbaarheid van leerkrachtengedrag.

Veilig

Zowel fysiek als sociaal-emotioneel dragen we zorg voor een veilige school. De indeling van de lokalen en overige ruimtes, het binnengaan en verlaten van het schoolgebouw maar ook de persoonlijke relatie tussen leerkrachten en leerlingen zijn bij ons basisvoorwaarden voor een goed leer- en werkklimaat.

Betrokken

Persoonlijke aandacht, uitdaging en ondersteuning op niveau, samenwerking tussen leerlingen en gezamenlijk georganiseerde (leer)activiteiten. Dat dit niet beperkt blijft binnen de schoolmuren, blijkt uit de hoge ouderbetrokkenheid.